Algemene Voorwaarden

Artikel 1:

1.1. De exploitant plaatst in de exploitatie in de overeenkomst genoemde aantal automaten, tot de exploitatie waarvan mede exploitant gelegenheid zal geven. Deze overeenkomst is ook van toepassing op vervangende automaten. 

1.2. De mede exploitant draagt zorg voor verkrijging van de voor het aanwezig hebben van de speelautomaten benodigde vergunning (en). 

1.3. Indien overheidsmaatregelen dit noodzakelijk maken is exploitant gerechtigd tot aanpassing van het aantal speelautomaten als onder 1.1.

1.4. Plaatsing zal voor rekening van exploitant geschieden. Na plaatsing zal mede exploitant de speelautomaten als een goed huisvader beheren. 

Artikel 2:

2.1. De onderhavige overeenkomst is aangegaan voor de in de overeenkomst genoemde periode en wordt behoudens opzegging bij aangetekende brief drie maanden voor eindstand van een lopende periode telkens stilzwijgend met een gelijke periode verlengd. 

Artikel 3:

3.1. De netto opbrengst van de speelautomaten wordt tussen partijen verdeeld in de verhouding die aangegeven staat in de bijbehorende overeenkomst. Onder netto opbrengst wordt verstaan de inworp door spelers, verminderd met de uitbetalingen (prijzen c.q. uitkeringen) aan spelers, verminderd met de af te dragen kansspelbelasting. 

Artikel 4: 

4.1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst zal mede exploitant, met uitsluiting van derden, bij.   uitbreiding of vervanging van speelautomaten gebruik maken van exploitant en geen van andere afkomstige automaten (doen) plaatsen, onder welke titel dan ook.

4.2. Gedurende de looptijd of verlenging van de exploitatie overeenkomst zal mede exploitant geen van anderen dan van exploitant afkomstige kans- of behendigheidsspelen plaatsen en/of gelegenheid (doen) geven tot deelname aan kans- of behendigheidsspelen, die niet van exploitant afkomstig zijn, onder welke titel dan ook. 

Artikel 5: 

5.1. Bij gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn bedrijf gedurende de looptijd van  deze exploitatieovereenkomst -ten welke titel dan ook- zal mede exploitant bedingen jegens zijn bedrijfsopvolger, ten gunste van exploitant -die zulks hierbij reeds aanvaardt- nakoming van de verplichtingen uit deze exploitatie overeenkomst c.q. zijn opvolger te verplichten in het kader van die overdracht een exploitatie overeenkomst te eigen name aan te gaan met exploitant met een looptijd minimaal gelijk aan deze overeenkomst. Een voorgenomen overdracht of staking van het bedrijf zal door mede exploitant zo spoedig mogelijk worden gemeld aan exploitant, met informatie omtrent zijn bedrijfsopvolger.

5.2. Bij niet nakoming is mede exploitant gehouden tot een contractuele boete als na te melden. 

5.3. Exploitant is bevoegd de eigendom van speelautomaten over te dragen aan een derde, mits hij ten gunste van mede exploitant bedingt dat alle rechten en verplichtingen van exploitant uit hoofde van me exploitatie overeenkomst door deze derde worden overgenomen en ten laste van die derde door mede exploitant kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 6:

6.1. Exploitant is gehouden de speelautomaten in goede staat van onderhoud te houden en te laten functioneren overeenkomstig de geldende overheidsbepalingen waartoe (personeel van) exploitant steeds vrij toegang heeft tot het bedrijf van mede exploitant. Storingen zullen onverwijld worden gemeld aan exploitant. Het door mede exploitant (laten) uitvoeren van reparatie of onderhoud door derden is niet toegestaan. Wijziging of aanpassing van speelautomaten door mede exploitant is niet toegestaan.

6.2. Mede exploitant is gehouden gedurende openingstijden van zijn zaak automaten ingeschakeld te houden voor bespelen en draagt de kosten van elektriciteit en voorts al hetgene te doen in hét belang van optimale exploitatie -waaronder begrepen beschikbaarstelling van een geschikte ruimte/plaats voor de speelautomaten en/of na te laten hetgeen daarmee strijdig is te achten.

6.3. Mede exploitant verbindt zich te houdbaar vergunningsvoorschriften en toe te zien op de naleving daarvan.

Artkel 7:

7.1. Speelautomaten blijven steeds eigendom van exploitant. Belening of zekerheidstelling door mede exploitant is (dus) niet toegestaan. Mede exploitant zal beslagleggende derden onverwijld doen blijken van het eigendomsrecht van exploitant, onder gelijktijdige verplichting exploitant beslaglegging op speelautomaten binnen 24 uur te melden en al hetgeen te doen ter waarborging van rechten van exploitant jegens derden. 

7.2. Het is niet toegestaan speelautomaten (aard of nagelvast) te verbinden met de grond/gebouw.

Artikel 8: 

8.1. Bij overtreding van een of meer van de bepalingen van deze overeenkomst onder artikelen 1,4,5,6,7 verbeurd mede exploitant, dadelijk en zonder noodzakelijk daaraan vooraf gaande sommatie of ingebrekestelling of aanmaning een direct opeisbare boete van: 

€ 100,- voor elke kansspelautomaat

€ 25,- voor elke behendigheidsautomaat 

per automaat zoals genoemd in de overeenkomst, per overtreding voor elke dag dat de overtreding voortduurt en onverlet het recht van exploitant tot volledige vergoeding van zijn schade.

Artikel 9: 

9.1 Na tijdig opzegging bij aangetekende brief als onder sub 2.1.

9.2 Indien de exploitatie naar oordeel van de exploitant onrendabel is en hij afziet van de plaatsing  van vervangende speelautomaten.

9.3. Exploitant heeft na het einde van deze overeenkomst of een verlening daarvan te alle tijde het recht speelautomaten op te (doen) halen voor zijn rekening en risico.